Chào mừng năm học mới 2015-2016. Tiến tới đón nhận trường đạt chuẩn Quốc Gia

Hướng dẫn đánh giá cuộc vận động


SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VÀ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH BÌNH ĐỊNH

                            

Số:  358/HD-SGDĐT-CĐGD

                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

       Quy Nhơn, ngày 01 tháng 4  năm 2010

 

 

 

HƯỚNG DẪN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY,

CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”

 

Căn cứ văn bản số 54/HD-CĐN, ngày 21/01/2010 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam hướng dẫn đánh giá kết qủa thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”,  Sở Giáo dục-Đào tạo và Công đoàn Giáo dục tỉnh hướng dẫn các đơn vị giáo dục trong ngành tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ

1. Mục đích

- Nhằm xác định mức độ đạt được, tính sáng tạo của các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động và những biểu hiện cụ thể về tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo của mỗi nhà giáo;

- Khuyến khích các nhà giáo rèn luyện, phấn đấu để phát huy vai trò của mình trong hoạt động dạy học, giáo dục; đồng thời giúp các cơ sở giáo dục phát huy mặt mạnh, khắc phục yếu kém trong công tác xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và người lao động của cơ sở.

2. Yêu cầu

- Đánh giá khách quan, chính xác, công bằng, dân chủ, sát thực tiễn;

- Công khai kết quả đánh giá với những hướng dẫn cụ thể có tác dụng động viên khuyến khích nhà giáo và cơ sở giáo dục.

3. Đối tượng

Các tập thể cơ sở giáo dục, nhà giáo, cán bộ quản lý, công nhân viên và lao động trong ngành giáo dục.

II. CĂN CỨ  ĐÁNH GIÁ

1. Căn cứ vào mục đích của cuộc vận động

Cuộc vận động nhằm mục đích làm cho đội ngũ nhà giáo và lao động trong ngành nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa về tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo của nhà giáo, người lao động ở cơ sở giáo dục trong hoạt động giáo dục, đào tạo. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và lao động trong ngành giáo dục về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

2. Căn cứ yêu cầu thực hiện cuộc vận động

- Cuộc vận động cần phải trở thành một phong trào sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong đội ngũ nhà giáo và lao động ở mỗi cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Cuộc vận động phải gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành, với việc thực hiện các nhiệm vụ năm học ở mỗi cơ sở giáo dục;

- Cuộc vận động phải góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành và tạo lập được ý thức rèn luyện tự giác của mỗi nhà giáo và lao động ở các cơ sở giáo dục. Đồng thời gắn với sự kiểm tra của các cơ quan chức năng trong ngành, của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, công đoàn; sự tham gia góp ý kiến của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và của đội ngũ nhà giáo, người lao động, người học trong mỗi cơ sở giáo dục.

3. Căn cứ kết quả thực hiện các nội dung của cuộc vận động

a) Kết quả rèn luyện để trở thành tấm gương đạo đức của nhà giáo và lao động ở cơ sở giáo dục được thể hiện:

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm thực thi pháp luật và tinh thần phục vụ nhân dân trong các hoạt động giáo dục, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong hoạt động giáo dục;

- Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, mô phạm với nhân dân, cha mẹ học sinh, đồng nghiệp; thương yêu học sinh, sinh viên; được học sinh, sinh viên yêu quí, tôn trọng.

- Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành nhiệm vụ; đấu tranh ngăn chặn nhà giáo vi phạm pháp luật và những qui định nghề nghiệp.

b) Kết quả rèn luyện để trở thành tấm gương tự học của nhà giáo và lao động ở cơ sở giáo dục được thể hiện:

- Không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ và tin học để phục vụ cho công tác và hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và chuẩn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục với nhiệm vụ được giao theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Khắc phục khó khăn, có kế hoạch tự học và ý chí vươn lên rèn luyện kỹ năng, phương pháp tự học, tự nghiên cứu để chiếm lĩnh tri thức khoa học, công nghệ và nghệ thuật sư phạm;

- Tự học của nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục vừa là quá trình để tự hoàn thiện mình, vừa là để nêu gương cho người học.

c) Kết quả rèn luyện để trở thành tấm gương sáng tạo của nhà giáo và lao động ở cơ sở giáo dục được thể hiện:

- Đổi mới, tạo ra cái mới trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo;

- Sáng tạo trong vận dụng tri thức và công nghệ mới vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; phát hiện vấn đề và đề xuất giải quyết vấn đề trong hoạt động giáo dục;

- Tích cực nghiên cứu tự làm thêm đồ dùng dạy học mới hoặc cải tiến đồ dùng dạy học đã có cho phù hợp với điều kiện cụ thể của bài giảng, của lớp học và người học; cải tiến lề lối làm việc;

- Đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng và xử lý tốt các tình huống sư phạm. Quan tâm phát hiện và biết bồi dưỡng những người học có năng khiếu, học giỏi, đồng thời biết phụ đạo những người học yếu kém;

- Đổi mới cải tiến phương pháp quản lý nhà trường, quản lý học sinh, sinh viên và người học, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo.

III. CÁC TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Các tiêu chí đánh giá

            a) Đánh giá cơ sở giáo dục theo 4 nội dung, mỗi nội dung bao gồm một số tiêu chí, mỗi tiêu chí có khung thang điểm.

     - Nội dung 1: Công tác chỉ đạo thực hiện cuộc vận động;

- Nội dung 2: Kết quả thực hiện nội dung cuộc vận động về đạo đức của nhà giáo;

- Nội dung 3: Kết quả thực hiện nội dung cuộc vận động về tự học của nhà giáo;

- Nội dung 4: Kết quả thực hiện nội dung cuộc vận động về sự sáng tạo của nhà giáo.

b) Đánh giá cá nhân (nhà giáo và lao động ở cơ sở giáo dục) theo các nội dung 2, 3 và 4 nêu trên.

Các tiêu chí cho mỗi nội dung trên được xác định cụ thể để sử dụng trong đánh giá cơ sở giáo dục và đánh giá cá nhân.

2. Phương pháp đánh giá

a) Hàng năm, vào cuối năm học, các cơ sở giáo dục tiến hành tự đánh giá; Sở Giáo dục và Đào tạo, công đoàn Giáo dục tỉnh đánh giá các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông và các đơn vị trực thuộc Sở. Phòng Giáo dục và Đào tạo, công đoàn giáo dục huyện, thành phố đánh giá các trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non.

b) Đánh giá bằng cách cho điểm

- Cho điểm theo từng nội dung, từng tiêu chí và theo mức độ kết quả cụ thể đạt được trong khung điểm quy định.

- Căn cứ khung cho điểm (theo mẫu 1, mẫu 2 tại phụ lục 1 kèm theo), các đơn vị  Giáo dục và công đoàn giáo dục cùng cấp cần bổ sung, cụ thể hoá các tiêu chí cho phù hợp trên nguyên tắc đảm bảo mục đích và yêu cầu của đánh giá.

- Căn cứ tổng số điểm đánh giá (tối đa 40 điểm theo 4 nội dung đối với cơ sở giáo dục và tối đa 30 điểm theo 3 nội dung đối với cá nhân) xếp loại cơ sở giáo dục và cá nhân theo các loại sau đây:

+ Cần cố gắng: đối với cơ sở giáo dục đạt dưới 20 điểm; đối với cá nhân đạt  dưới 15 điểm.

            + Đạt yêu cầu: đối với cơ sở giáo dục đạt từ 20 - 25 điểm; đối với cá nhân đạt  từ 15 - 19 điểm

            + Đạt loại khá: đối với cơ sở giáo dục đạt từ 26 - 29 điểm; đối với cá nhân đạt  từ 20 - 25 điểm

            + Đạt loại tốt: đối với cơ sở giáo dục đạt từ 30 - 40 điểm; đối với cá nhân đạt  từ 26 - 30 điểm.

c) Thành phần tham gia đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá

- Thành phần tham gia đánh giá cơ sở giáo dục: Các thành viên của Ban chỉ đạo cấp cơ sở; các thành viên của Ban chỉ đạo cấp quản lý trực tiếp đối với cơ sở giáo dục (mỗi thành viên của Ban chỉ đạo gửi 1 phiếu đánh g).

- Thành phần tham gia đánh giá cá nhân: Mỗi cá nhân một phiếu tự đánh giá; các thành viên của Ban chỉ đạo cấp cơ sở giáo dục (mỗi thành viên của Ban chỉ đạo gửi 1 phiếu đánh giá).

Căn cứ kết quả các phiếu đánh giá để tính điểm trung bình cộng của tất cả các phiếu đánh giá và xếp loại cá nhân, xếp loại cơ sở giáo dục theo các mức độ đánh giá.

e) Nếu trong kỳ đánh giá xảy ra sai phạm thuộc về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân của cơ sở giáo dục (vi phạm pháp luật, quy chế thi, tệ nạn xã hội…) thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị cơ quan đánh giá hạ 1 hoặc 2 loại xếp hạng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Phân công tổ chức đánh giá cuộc vận động

Các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục giao cho Hội đồng Thi đua khen thưởng cùng cấp tự đánh giá mức độ tổ chức thực hiện cuộc vận động cùng với đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học ở đơn vị.

2. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục

2.1. Các phòng giáo dục và đào tạo

a) Hướng dẫn và tổ chức thanh tra, kiểm tra một số cơ sở giáo dục, bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục được đánh giá ít nhất 1 năm 1 lần, có thể lồng ghép khi thanh tra toàn diện cơ sở giáo dục hoặc tổ chức đánh giá riêng.

b) Lấy kết quả đánh giá làm một trong các căn cứ để xét thi đua khen thưởng khi tổng kết cuối năm, sơ kết, tổng kết cuộc vận động.

c) Thông báo công khai kết quả đánh giá để thúc đẩy các cơ sở giáo dục và các cá nhân hưởng ứng cuộc vận động.

2.2. Các cơ sở giáo dục

Mỗi năm một lần tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các nội dung của cuộc vận động; căn cứ kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá của cấp trên để có biện pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt hơn các nội dung của cuộc vận động.

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, cần báo cáo với Sở Giáo dục-Đào tạo và Công đoàn Giáo dục tỉnh để kịp thời giải quyết.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ CĐGD TỈNH                             GIÁM ĐỐC                                                           

                    CHỦ TỊCH                                         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

                      (Đã ký)                                                         (Đã ký)

 

                Phan Tấn Dũng                                                    Trần Văn Quí

  

 Nơi nhận 

- Lãnh đạo Sở GD- ĐT;

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- CĐGD các huyện, thành phố;

- Các trường THPT và đơn vị trực thuộc

- CĐ các trường THPT và đơn vị trực thuộc;

- UV Ban chấp hành CĐGD tỉnh;

- LưuVP. SGDĐT và CĐN .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1

(Phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 358 /HD-SGDĐT-CĐN ngày 01/4/2010 của Sở GD-ĐT và  CĐGDBình Định)

  Mẫu 1                         

ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC

(Tối đa 10 điểm cho mỗi nội dung)

NỘI DUNG 1: CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

Kết quả cụ thể đạt được

- Đã thành lập Ban chỉ đạo, lập kế hoạch thực hiện cuộc vận động

- Tổ chức học tập quán triệt cuộc vận động cho toàn thể cán bộ, giáo viên và lao động của đơn vị

- Tổ chức phát động thi đua, cam kết thực hiện của các bộ phận và cá nhân trong đơn vị

- Có hồ sơ theo dõi công tác chỉ đạo, điều hành cuộc vận động

- ...

 

NỘI DUNG 2: VỀ ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO

Kết quả cụ thể đạt được

- Không có cá nhân vi phạm quy định đạo đức nhà giáo

- Đơn vị là tập thể sư phạm đoàn kết

- Chất lượng và hiệu quả giáo dục của đơn vị được nâng cao

- Có đánh giá tích cực từ phụ huynh và nhân dân địa phương

- ...

 

NỘI DUNG 3: VỀ TỰ HỌC CỦA NHÀ GIÁO

Kết quả cụ thể đạt được

- Giáo viên của đơn vị đáp ứng được yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp

- Cán bộ của đơn vị đáp ứng được yêu cầu tương ứng với vị trí và các nhiệm vụ được giao

- Đơn vị có chính sách khuyến khích cán bộ, giáo viên tự học, tự bồi dưỡng

- Cán bộ, giáo viên có kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng

- ...

 

NỘI DUNG 4: VỀ TÍNH SÁNG TẠO CỦA NHÀ GIÁO

Kết quả cụ thể đạt được

- Có những đổi mới về hoạt động chung của nhà trường

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp quản lý, cải tiến lề lối làm việc một cách sâu rộng

- Tổ chức tốt phong trào tự làm đồ dùng dạy học và sáng tạo trong sử dụng đồ dùng dạy học; phát hiện vấn đề và đề xuất giải quyết vấn đề trong hoạt động giáo dục

- Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

- ...

(Tối đa của 4 nội dung trên là 40 điểm)

 

 

PHỤ LỤC 1

(Phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 358 /HD-SGDĐT-CĐN ngày  01/4/2010 của Sở GD-ĐT và  CĐGDBình Định)

 Mẫu 2

ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN

(Tối đa 10 điểm cho từng nội dung)

NỘI DUNG 1:  TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC

 

Kết quả cụ thể đạt được

- Không vi phạm chính sách, pháp luật, quy định về đạo đức nhà giáo và nội quy của đơn vị

- Có ý thức trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, yên tâm công tác

- Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp

- Được phụ huynh và nhân dân địa phương tin tưởng

- ...

 

NỘI DUNG 2:  TẤM GƯƠNG TỰ HỌC

 

Kết quả cụ thể đạt được

- Tham gia các hoạt động bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị

- Tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

- Có các minh chứng về thành tích học tập, bồi dưỡng

- Được khen thưởng về đào tạo/bồi dưỡng

- ...

 

NỘI DUNG 3: TẤM GƯƠNG SÁNG TẠO

 

Kết quả cụ thể đạt được

- Tích cực đổi mới PPDH, phương pháp quản lý, cải tiến lề lối làm việc; phát hiện vấn đề và đề xuất giải quyết vấn đề trong hoạt động giáo dục

- Đổi mới công tác lập kế hoạch giảng dạy 

- Có ảnh hưởng tích cực đến đổi mới PPDH của đồng nghiệp

- Là giáo viên dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên

- ...

 

(Tối đa của 3 nội dung trên là 30 điểm)

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1

(Phụ lục kèm theo Hướng dẫn số  358 /HD-SGDĐT-CĐN ngày 01/4/2010 của Sở GD-ĐT và CĐGD Bình Định)

 

   Mẫu 3

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

                                                                            

                                                                              ……… ngày    tháng     năm

 

BÁO CÁO CÁ NHÂN

(Về việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức,

tự học và sáng tạo" năm học………)

- Họ và tên:  . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . .  . .. . . . . . . . .  . .. . . . . . . .

- Đơn vị :. . . . . . . . .  . .. . . . . . . . .  . .. . . . . . . . .  . .. . . . . . . . .  . .. 

- Nhiệm vụ được giao:. . . . . . . . .  . .. . . . . . . . .  . .. . . . . . . . .  . . .

1. Báo cáo kết quả về việc thực hiện cuộc vận động :

1.1. Kết  quả  phấn đấu, rèn luyện về đạo đức nhà giáo:

          - Việc thực hiện pháp luật, đường lối chính sách

          - Trách nhiệm với nghề nghiệp

          - Đấu tranh, ngăn chặn  tiêu cực trong giáo dục

1.2.  Kết  quả về hoạt động tự học:

          - Trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định

          - Năng lực ngoại ngữ

          - Sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý

          - Kết quả bồi dưỡng và tự học

1.3. Kết quả đóng góp sáng tạo về chuyên môn trong năm học:

          - Có giáo án đựơc bổ sung nội dung mới thường xuyên, có bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học

          - Kết quả nghiên cứu khoa học được nghiệm thu, giáo án điện tử,. . . . .

2. Tự đánh giá mức độ thực hiện cuộc vận động tổng hợp từ 3 tiêu chí trên:

 

     Đạt:                                                                          Tiêu biểu:

 

                                                                                                  Người báo cáo

                                                                                               (Ký, ghi rõ họ, tên)

Đánh giá xếp loại của Ban Chỉ đạo.

           (Ký tên, đóng dấu)

 

Ban quản trị

Tổ chuyên môn

Hoạt động của các câu lạc bộ

Hỗ trợ

  • 0905 355 369

Bộ sưu tập hình ảnh